Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lễ Khai mạc Đại hội TDTT xã Dân Tiến lần thứ VII năm 2022

           Sáng ngày 06/4/2022 xã Dân Tiến Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội TDTT xã Dân Tiến lần thứ VII năm 2022. Đến dự và chỉ đạo buổi Lễ có đồng chí...

Quyết định về việc công bố công khai tài sản xã Dân Tiến năm 2021

/documents/683852/0/Q%C4%90+53+c%C3%B4ng+khai+TS+x%C3%A3+D%C3%A2n+Ti%E1%BA%BFn+2021_.pdf/c9f8a00e-d964-4c29-85a4-e3748bbc4d73

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính niêm yết công khai thuộc phạm vi chức năng quản...

*xem vào đường linh dưới đây. /documents/683852/0/Q%C4%90+580+ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+danh+m%E1%BB%A5c+TTHC+kyso.pdf/2e47e57c-255d-4622-bd79-70b375bd8fe7

Thông báo danh sách cán bộ, công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả két quả xã Dân Tiến

Thông báo danh sách cán bộ, công chức trực tại bộ phận tiếp nhận và trả két quả xã Dân Tiến

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 47

  Thông báo công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất bổ xung năm 2021 huyện Võ Nhai

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4767

Tổng truy cập: 85483